کاربرد دریچه های کامپوزیت در مخابرات

کاربرد دریچه ها، هندهول ها و حوضچه های تیپی کامپوزیت در صنعت مخابرات

کاربرد هندهول فیبر نوری آب صنعت تهران در مخابرات
نوع فایلدانلوداندازه
icon هندهول کامپوزیت آب صنعت تهران.pdf 3.69 MB
کاربرد دریچه کامپوزیت آب صنعت تهران در مخابرات
نوع فایلدانلوداندازه
icon دریچه کامپوزیت آب صنعت تهران.pdf 2.65 MB