هندهول فیبرنوری کامپوزیتی

هندهول فیبر نوری کامپوزیتی یا استوانه ای
تولید شرکت آب صنعت تهران

هندهول استوانه‌ای 700 - 600

هندهول استوانه‌ای 700 - 600

هندهول کامپوزیت استوانه‌ای 600 با ارتفاع 700 میلیمتر به همراه درب کامپوزیت بدون نیاز به کلاف

هندهول استوانه‌ای 1000 - 600

هندهول استوانه‌ای 1000 - 600

هندهول کامپوزیت استوانه‌ای 600 با ارتفاع 1000 میلی‌متر به همراه درب کامپوزیت بدون نیاز به کلاف

هندهول استوانه‌ای 1000 - 800

هندهول استوانه‌ای 1000 - 800

هندهول کامپوزیت استوانه‌ای 800 با ارتفاع 1000 میلیمتر به همراه درب کامپوزیت بدون نیاز به کلاف

هندهول استوانه‌ای 1200 - 800

هندهول استوانه‌ای 1200 - 800

هندهول کامپوزیت استوانه‌ای 800 با ارتفاع 1200 میلی‌متر به همراه درب کامپوزیت بدون نیاز به کلاف