اصول طراحی و تعیین کامپوزیت

اصول طراحی و تعیین کامپوزیت

اصول طراحی و تعیین کامپوزیت

تعریف عمومی کامپوزیت: مخلوط دو یا چند ماده با ترکیب و خواص معین بطوریکه در مجموعه سیستم هر کدام با مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاص خود ظاهر می شوند. مهمترین اختلاف بین آلیاژ ها(مواد تک سازه) و کامپوزیت ها(مواد چند سازه) از همین ویژگی حاصل می شود.

اصول طراحی و تعیین یک کامپوزیت:

1) کامپوزیت باید مصنوعی و ساختگی باشد. 
2) کامپوزیت باید ترکیبی باشد از حداقل دو ماده مجزای شیمیایی با یک فصل مشترک واضح که ترکیبات را جدا می کند. 
3) مواد مجزایی که کامپوزیت را شکل می دهند باید بطور سه بعدی ترکیب شوند.
4) باید برای دستیابی به خواصی که توسط هیچ یک از ترکیبات خاص بدست نمی آید، تولید شود.

انواع کامپوزیت ها:

- بر اساس زمینه فلزی (Metal Matrix Composite)
- کامپوزیت های غیر فلزی 
- کامپوزیت های پلیمری(Polymer Matrix Composite) 
- کامپوزیت های سرامیکی(Ceramic Matrix Composite)

کامپوزیت های پلیمری قابلیت تولید توسط اکثر روش های تولید را دارند، چگالی پایین، خواص مکانیکی خوب شیمیایی دو نوع مواد پلیمری در کامپوزیت ها بکار می روند که عبارتند از مواد ترمو پلاستیک و ترموست جهت تولید PMC ها از روش های فشاری، تزریقی، اکستروژن استفاده می شود. معروف ترین آنها پلی اتیلن در ساخت دریچه منهول پلی اتیلن، پلی استارین،پلی کروکلن و... می باشند.