طرح جایگزینی درب های کامپوزیتی

طرح جایگزینی درب های کامپوزیتی با دریچه های مفقودی یا شکسته فلزی

طرح جایگزینی دریچه کامپوزیت

شرکت آب صنعت تهران در جهت کاهش هزینه های بهره برداری دریچه ها اقدام به اجرای طرح جایگزینی درب های کامپوزیتی با دریچه های مفقودی یا شکسته فلزی بدون جابجایی کلاف نموده است. بنابراین در این طرح دیگر نیازی به جابجایی کلاف ها ی کار شده در سطح شهر نبوده و فقط با اندازه گیری قطر و ضخامت کلاف، بهره بردار می تواند درب مورد نیاز خود را تهیه نماید. اجرای این طرح باعث کاهش 70در صدی هزینه های سازمان ها خواهد گردید .

طرح جایگزینی دریچه کامپوزیت
طرح جایگزینی درب های کامپوزیتی با دریچه های مفقودی
طرح جایگزینی درب های کامپوزیتی