Inner Banner

همسطح سازی :


از جمله مشکلات عمده در بهره برداری از خطوط انتقال معضل غیر هم سطح بودن دریچه ها با آسفالت خیابانها میباشد . لذا در این راستا شرکت آب صنعت تهران اقدام به اجرای طرح همسطح سازی با افزایش ضخامت درب نموده است .لیکن بهره بردار با اضافه کردن ضخامت روکش آسفالت به درب قبلی می تواند درب ضخیم تر تهیه نموده وبه راحتی دریچه های خود را با سطح معابر هم سطح نماید.