دریچه های گرد کامپوزیت

دریچه گرد کامپوزیت
تولید شرکت آب صنعت
 

دریچه مخابراتی قفل دار 80

دریچه مخابراتی قفل دار 80

دریچه منهول سایز 60

دریچه منهول سایز 60

دریچه منهول سایز 60پیچ دار

دریچه منهول سایز 60پیچ دار

دریچه شیر گازسایز 32.5

دریچه شیر گازسایز 32.5

دریچه گاز سایز 30x40 بیضی tp

دریچه گاز سایز 30x40 بیضی tp

دریچه بازدید فاضلاب سایز 20

دریچه بازدید فاضلاب سایز 20

درب های خارج از سایز

درب های خارج از سایز