فهرست بهای احداث حوضچه های شیر آلات

فهرست بهای احداث حوضچه های شیر آلات
شرکت آب صنعت تهران

فهرست بهای احداث حوضچه های شیر آلات

 متره احداث حوضچه های شیر آلات مطابق فرست بهای خطوط انتقال آب به شرح ذیل می باشد:

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1398
به استناد نظام فنی و اجرای کشور و همچنین آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی به پیوست فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب 1398 (فصل نهم احداث حوضچه های شیر آلات  ) که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ابلاغ می شود.

فهرست بهای واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۸

فصل نهم . احداث حوضچه های شیر آلات

مقدمه
1. بهای واحد احداث حوضچه شیر در ردیف های ۰۹۰۱۰۱ تا ۰۹۰۱۰۲، شامل بهای انجام کارهای لازم به شرح زیر، به ازای هر متر مکعب بتن مصرفی از نوع ۲۵ Cدر حوضچه است:
1 - 1. انجام عملیات خاکی لازم، شامل حفر گود با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر، تسطیح، آب پاشی و کوبیدن کف گود، تلمبه زنی و تخليه آبهای سطحی داخل گود (در صورت لزوم).
1 - 2. تهیه و ریختن بتن از نوع 10 C (بتن کم مایه) و بتن از نوعC20
1 - 3. قالب بندی با هر نوع مصالح، و چوب بست یا داربست لازم همراه با تعبیه سوراخهای محل عبور لوله ها و غیره، به تعداد لازم و به هر قطر.
1 - 4. تهیه و اجرای بتن از نوع ۲۵ C اعم از درجا یا پیش ساخته.
1 - 5. جاسازی و عایق کاری دور لوله ها در محل عبور از دیوارها.
1 - 6. تهیه قیر و عایق کاری سطح خارجی دیوارهای حوضچه، با دو قشر اندود قیر .
1 - 7. تهیه و ریختن شن زهکش در اطراف لوله تخليه.
1 - 8. خاکریزی اطراف حوضچه با خاک حاصل از خاکبرداری (خاکریز نهایی)، بدون کوبیدگی.
1 - 9. تسطیح و پاک کردن محل، نظافت داخل حوضچه، جمع آوری مواد زاید و خاک اضافی و سایر عملیات تکمیلی لازم.
2. منظور از عمق حوضچه، فاصله بین کف تمام شده داخل تا زیر سقف حوضچه است.
٣. برای حوضچه های شیرآلات به عمق بیش از ۲ / ۵ متر، لازم است به منظور حفاظت، دستکهای مناسب در کنار پله پیش بینی شود.
۴. هزینه تهیه، حمل و نصب میلگرد لازم و نیز پله و حفاظ و دریچه چدنی با قاب مربوط و لوله فولادی برای هواکش سقف و تخلیه حوضچه های شیر، در بهای واحد احداث حوضچه ها منظور نشده است و برای محاسبه آن، از ردیف های مربوط در فصل کارهای فولادی، استفاده خواهد شد.
۵. واحد پرداخت بهای حوضچه های شیر آلات بر حسب حجم بتن مصرفی از نوع C25، بوده و چنانچه از بتن نوع دیگر استفاده شود، اضافه بها یا کسر بها طبق ردیف های درج شده در فصل کارهای بتنی و قالب بندی، محاسبه می شود
. ۶. بهای انجام عملیات خاکی روی سقف حوضچه، عایق کاری سقف، شافت آدم رو دسترسی و موارد مشابه دیگر، در بهای واحد ردیف های این فصل منظور نشده است.
7. چنانچه در موارد استثنایی حوضچه های شیر باید زیر تراز آب زیرزمینی ساخته شود، هزینه های سختی اجرای کارهای مختلف در حوضچه، از ردیف های اضافه بهای مندرج در فصل های مربوط، محاسبه می شود. در بهای واحد ردیف های این فصل، واتراستاپ و مواد آب بند منظور نشده است.
۸. مفاد بندهای ۱ تا ۶ و ۸ مقدمه فصل کارهای بتنی و قالب بندی این فهرست بها، در مورد کارهای بتنی و قالب بندی موردنظر در این فصل نیز
بکار می رود.
9. درصد تقریبی هزینه انجام هر یک از مراحل کار احداث حوضچه های شیر، به شرح بند ۱، نسبت به کل عملیات، در جدول ۷ درج شده است که برای محاسبه صورت وضعیتهای موقت مورد استفاده قرار می گیرد. برای منظور کردن عملیات انجام شده حوضچه ها در صورت وضعیتهای موقت، ابتدا حجم بتن هر یک از حوضچه ها و قیمت مربوط به آن طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود. سپس با استفاده از جدول ۷، درصد مربوط به عملیات انجام شده هر حوضچه به دست آمده و به قیمت حوضچه اعمال و در صورت وضعیت موقت درج می شود. بدیهی است قیمت نهایی، برای حجم قطعی بتن حوضچه شی محاسبه خواهد شد.

در فایل زیر می توانید توضیحات کلی فهرست بهای احداث حوضچه های شیر آلات را مشاهده نمایید.

دانلود فهرست بهای احداث حوضچه های شیر آلات