Inner Banner

طرح جایگزینی دریچه کامپوزیت

شرکت آب صنعت تهران در جهت کاهش هزینه های بهره برداری دریچه ها اقدام به اجرای طرح جایگزینی درب های کامپوزیتی با دریچه های مفقودی یا شکسته فلزی بدون جابجایی کلاف نموده است .علیهذا در این طرح دیگر نیازی به جابجایی کلاف ها ی کار شده در سطح شهر نبوده و فقط با اندازه گیری قطر و ضخامت کلاف .بهره بردار می تواند درب مورد نیاز خود را تهیه نماید . اجرای این طرح باعث کاهش 70در صدی هزینه های سازمان ها خواهد گردید .