آزمایشگاه و کنترل کیفیت در آب صنعت تهران

آزمایشگاه و کنترل کیفیت در آب صنعت تهران

آزمایشگاه و کنترل کیفیت در آب صنعت تهران

کنترل کیفیت (Quality Control) جزئی از مدیریت کیفیت است که بر برآورده نمودن و تکمیل الزامات کیفیت تمرکز و توجه دارد. عمده بحث کنترل کیفیت مربوط به انجام نمونه گیری از محصولات، بازرسی آن نمونه ها و تعمیم نتایج به کل انباشت محصول است که بر اساس روش های آماری انجام میگیرد.. صنعت كامپوزيت نيز مانند ساير صنایع به سرعت در حال پيشرفت است. قطعات كامپوزيت باید در تيراژ بالاتر و كيفيت بهتر توليد شوند. اكنون ديگر جايي براي خطاهاي ناشي از توليد و از دست دادن زمان باقي نمانده است. اكثر شركت‌هاي معتبر در زمينة كامپوزيت براي خود آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفيت تاًسيس كرده، مواد مصرفي، فرايند و كيفيت قطعة ساخته شدة را كنترل مي‌كنند. در ھمین راستا آزمايشگاه كنترل كیفیت شركت آب صنعت تهران به عنوان يكي از كارآمدترين و معتبرترین آزمايشگاه ها در زمینه انجام آزمونھاي شیمیايي مي باشد.

وظايف آزمايشگاه كنترل كيفيت

- جمع‌آوري و گزارش اطلاعات مستند به منظور گرفتن تصميمات استراتژیک
- بررسی کیفیت ورود مواد اولیه.
- بازرسی و کنترل مواد اولیه، محصول حین ساخت، محصول نهایی و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید و یا خدمت.
- نظارت و تایید فعالیت های آزمایشگاهی و انجام آزمون در واحد
- نظارت بر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت.
- کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش
- آماده سازي نمونه براي انجام آزمون هاي خاص
- انجام آزمونهاي ايمني
- ارزيابي محصول، تجهيزات و يا فرآيندهاي جديد

آزمون های کنترل کیفیت واحد تولیدی صنعتی آب صنعت تهران

1- ژل تايم
2- ويسكوزيته و شاخص تيكسوتروپي
3- سختي باركول
4- مواد غير فرار يا درصد جامد رزين
5- عدد اسيدي
6- رنگ